nov 08, 2023 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2023

“Under tredje kvartalet fortsatte G5:s finansiella resultat att generera betydande kassaflöde från vår stabila portfölj av spel samtidigt som vi förberedde den globala lanseringen av ett nytt spel före årets slut. Finansiellt levererade vi ytterligare ett starkt kvartal under vilket G5 Store fortsatte att växa, vilket i sin tur bidrog till att öka vår bruttomarginal.,” säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. ” ett gott resultat med tanke på det tuffa marknadsklimatet. Jämfört med föregående år sjönk tredje kvartalets intäkter med 9 procent räknat i SEK och med 10 procent i USD, detta som en följd av att vi inte genomförde några nya spelsläpp. EBIT ökade till 22,3 MSEK (-22,8) under kvartalet, då vi bibehöll vårt åtagande att hålla utgifterna för användardförvärv, UA, i intervallet 17-22 procent. G5 Store växte med 20 procent jämfört med föregående kvartal och med 126 procent jämfört med motsvarande period förra året, allt räknat i USD. Uppgången bidrog till att öka bruttomarginalen för tredje kvartalet till 68,1 procent, jämfört med 67,6 procent föregående år. Intäkterna från G5 Store svarade för över 12 procent av nettointäkterna, räknat i USD, vilket var en ökning från 4,9 procent jämfört med föregående år. Vi tror att G5 Store kan fortsätta att växa under en lång tid framöver. Vi avslutade kvartalet med en stark kassa om 184 MSEK, högre än föregående år, detta efter att vi köpt tillbaka 91 472 aktier för sammanlagt 15,7 MSEK. Vi förväntar oss en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet 2023, med möjlighet till en säsongsmässigt positiv utveckling när bolaget går in i den historiskt sett starkare vintersäsongen. G5 har en stark position och vårt utvecklingsteam arbetar hårt för att ta fram nya spel för lansering i 2024.”July – september 2023

  • Intäkter för perioden var 326,6 (359,9) MSEK, en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2022. Mätt i USD minskade omsättningen 10 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 68,1 (67,6) procent då en större andel av intäkterna kommer från bolagets plattform för försäljning direkt till konsument.
  • Rörelseresultatet för perioden var 22,3 (-22,8) MSEK. Rörelseresultatet påverkades negativt av nedskrivningar av förskott uppgående till 10,7 MSEK, justerat för nedskrivningen var rörelsemarginalen 10,1%. Rörelseresultatet 2022 påverkades kraftigt av nedskrivningar av spelportföljen vilka följde på förändringar i bolagets utvecklingsmodell.
  • Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-26,1) MSEK. Finansnettot påverkade resultatet positivt med 8,9 (-2,1) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,83 (-3,11) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 9,7 (-50,9) MSEK, påverkat av återköp av egna aktier uppgående till 15,7 (-28,2) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 4,9 miljoner, en minskning med 27 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,5 miljoner, en minskning med 17 procent jämfört med samma period 2022. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 154,4 tusen, en minskning med 15 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 63,2 USD en ökning med tre procent jämfört med samma period föregående år. KPI:er gällande publiken var kraftigt inflaterade under föregående år på grund av kraftigt ökade kostnader för användarförvärv.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-08 07:00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115