Nasdaq
Nasdaq 2022

 

Hållbarhet

Som ett dynamiskt bolag med 872 medarbetare i elva länder har G5 ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt i de länder där bolaget är verksamt. G5 strävar nu efter att utveckla lämpliga policyer och styrmodeller för att utveckla sitt arbete på dessa områden. I den pågående processen fokuserar bolaget för närvarande främst på de frågor som rör bolagets medarbetare samt miljöfrågor och etiska frågor, bolagets primära mål är fortsatt att skapa värde för aktieägarna.

Styrning

På G5 är hållbarhet integrerad i den dagliga verksamheten. Inom de prioriterade områdena, anställda och sociala frågor utförs styrningen genom de policies som styr den dagliga verksamheten. Bolagets hållbarhetsarbete styrs av ledningsgruppen.

Icke-finansiella frågor enligt årsredovisningslagen

Styrelsen har utvärderat följande icke-finansiella frågor: personal, social, miljö, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och mutor, i enlighet med årsredovisningslagen och EU-direktiv 2014/95/ EU.

1. Personal

Identifierade nyckelområden
Jämställdhet

G5 har nolltolerans mot diskriminering och främjar en inkluderande arbetsmiljö där de anställda har lika möjligheter. Företaget tar icke-diskriminering på allvar. Då företaget verkar i en mycket konkurrenskraftig industri tas beslut gällande anställningar och befordran endast på den utvärdering av prestation som görs av personalen. Med en könsfördelning där 44 procent är kvinnor, vilket är en av de högsta inom spelindustrin, har G5 genom sitt arbetssätt bevisat att en sund könsbalans kan uppnås i ett teknikföretag utan positiv särbehandling.

Karriärutveckling

Varje medarbetare utvärderas åtminstone årligen, för många roller görs det halvårsvis, vad gäller uppnått resultat, kompetensutveckling och eventuella förändringar i ansvarsområden. Utvärderingen genomförs av respektive avdelningsledning som också beslutar om arbetsuppgifter för den kommande perioden tillsammans med HR. Målen för avdelningarna och de anställda sätts två gåner per år genom att använda en uppifrån-ned-strategi som börjar med den högsta ledningen och propagerar nedåt med specifika mål och nyckeltal för alla avdelningar.

Talangutveckling

G5 tillhandahåller och främjar lärandemöjligheter för de anställda, G5 ger möjligheter till utveckling
och utbildningsmöjligheter inom en rad relaterade områden med målet att internt utbilda våra team
och interna webbseminarier till betalda specialiserade yrkesutbildningskurser för anställda på olika
nivåer. Under 2023 höll bolaget 71 yrkeskunskapsseminarier och 35 webinarer om olika ämnen för
anställda. G5 stödjer de anställda och deras personliga tillväxt för att utveckla sina färdigheter och
växa inom koncernen. Utöver det erbjuder G5 även språkkurser för alla anställda.

Arbetsmiljö

G5 utvecklar och distribuerar programvara och har därför ingen direkt fysiskt påfrestande arbetsmiljö. När det gäller den psykiska och sociala arbetsmiljön är den reglerad, dels i de tidigare nämnda arbetsrättsliga koderna, dels i den policy som finns för varje enskilt kontor. Med kriget i Ukraina har den fysiska miljön för en stor del av arbetsstyrkan varit dålig. G5 har under året arbetat aktivt med omlokalisering såväl internt i landet som i förekommande fall till andra länder. G5 har stöttat personalen finansiellt samt med teknisk utrustning för att kunna arbeta på distans. I vissa fall har bolaget även tillhandahållit generatorer, back-up batterier och Starlink-systemet för nyckelpersoner för att säkerställa ett oavbrutet arbete under episodiska strömavbrott.

Styrande policyer
Uppförandekod

G5 har en gemensam uppförandekod för bolaget i sin helhet. Kontoren kan också ha egna policyer som inte utgör regler, utan är tydliga rekommendationer för hur medarbetarna ska bemöta varandra, underlätta en effektiv kommunikation och arbeta för att utveckla en bra kultur på arbetsplatsen. Grundprinciperna för varje medarbetares uppförande gentemot kollegor och bolag, liksom bolagets ansvar och uppförande, finns med som en del i varje anställningskontrakt. Alla policyer finns i bolagets intranät vilket nya medarbetare måste gå igenom.

Policyer och legalt ramver

För verksamheten i USA har G5 utfärdat en lokal policy, Personnel Management Rules for the USA Office, som följer amerikanska bestämmelser och praxis vad gäller exempelvis jämställdhet, likabehandling och integritet. I alla länder där G5 har verksamhet följer G5 strikt respektive lands lagar samt koder för arbetsrätt. Lokala lagar i de länder där G5 är verksamt täcker frågor som icke-diskriminering och anställdas rättigheter och skyldigheter. Arbetsrätten utgör således en viktig regulator för såväl koncernföretag som koncernanställda.

Resultatindikatorer
Net promoter score

Den årliga medarbetarundersökningen är källan till en av de viktigaste resultatindikatorerna
avseende personalens välmående. Distansarbete, som varit regel under året, påverkade inte undersökningen negativt. Företaget fortsatte med de nya format för aktiviteter och utbildning. Medarbetarnas Net Promotor Score var 34% (57,1%), index över medarbetarnas nöjdhet var högt med 85,6% (88,5%). Företaget tror att minskningen av Net Promotor Score har att göra med ett svårt år och de svåra beslut som fattades i samband med konflikten. Det finns fortfarande områden för förbättringar som anställda påpekat tidigare år, såsom utbildning, karriärväg och djupare individuella
utvecklingsplaner.

Personalomsättning

G5 följer regelbundet utvecklingen för bolagets personalomsättning eftersom detta är en viktig
indikator för stämningen på hos personalen och för hur väl arbetsprocesserna fungerar. Under
2023 uppgick personalomsättningen till 18,7 (13,4) procent, en ökning jämfört med föregående år.
Under 2023 har minskat personalstyrkan från 961 i början av året till 872 vid årets slut vilket påverkat personalomsättningen negativt. En stor del av bolagets anställda är unga och det är inte
ovanligt att det är deras första jobb. Dessa faktorer påverkar personalomsättningen negativt, särskilt bland de medarbetare som arbetat sitt första år. G5 utvärderar och jämför sin personalomsättning med den övergripande marknaden såväl som IT-bolag specifikt, vid dom jämförelserna står sig G5 mycket väl.

Visselblåsare

För att säkerställa att G5 arbetar med sund affärsetik och att ovan nämnda policyer och procedurer efterföljs, har G5 en policy för visselblåsning samt processer på plats för att stödja policyn. Whistleblowing-funktionen är att fungera som ett skyddsnät om de ordinarie rutinerna inte räcker för att fånga ett oönskat beteende. Whistleblowing-policyn inkluderar kanaler för att kringgå ledningsskikt beroende på vilket klagomål den anställde har. Det har inte förekommit några incidenter under året som har eskalerats och genom klagomålet har antingen fått resultatet att sanktionera en gruppmedlem på något väsentligt sätt eller indikerat att policyer eller rutiner inom företaget har brutits på något väsentligt sätt.

2. Social

Identifierade nyckelområden
Socialt ansvar

G5:s spel är till största del familjevänliga och riktade till den bredaste möjliga publiken. Majoriteten av spelen har en åldersklassificering på 4+ eller motsvarande.

Datasäkerhet

G5 följer noggrant regler och föreskrifter gällande datasäkerhet. GDPR specifikt, och andra lokala regler och föreskrifter i allmänhet, är en viktig fråga för organisationen och underhåll och övervakning av etablerade regler och rutiner är integrerat i det dagliga arbetet inom företaget. G5: s hemsida tillhandahåller information om de rättigheter som användarna har tillsammans med beskrivningar av hur bolaget hanterar insamlad information. G5 har sitt eget sociala nätverk inbyggt i spelen som kallas G5 Friends-nätverket. Vissa allmänna personuppgifter samlas in när de uttryckligen tillhandahålls av spelaren uttryckligen, vilket ger användaren möjlighet att spela spelen på flera enheter och lagra deras framsteg. Kredikort, eller annan betalningsinformation, sparas aldrig på bolagets servrar. I enlighet med de lagar som bolaget lyder under så kan spelaren inkomma med en skriftlig begäran om att radera all personlig information som tillhör spelaren.

Ansvarsfull marknadsföring

G5 har åtagit sig att säkerställa att våra marknadsföringsmetoder är ansvarsfulla och återspeglar en kreativ och säker miljö för våra spelare. Vi strävar ständigt efter att ha en positiv spelkultur genom vår mångsidiga portfölj av spel och genom vårt G5 Friends-nätverk

Ekonomisk hållbarhet

G5 bidrar, genom att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen, samt genom att betala skatter och avgifter där verksamheten bedrivs. G5 anordnar vanligtvis två företagsevenemang per år, som även det bidrar till den lokala ekonomin. Ett långsiktigt lönsamt och växande G5 är bra för både samhälle och medarbetare. G5 ska samtidigt vara ett långsiktigt och ansvarstagande bolag som alltid agerar enligt befintlig lagstiftning på nationell, regional och lokal nivå.

Styrande policyer

G5 har IT-säkerhetspolicyer som syftar till att skydda klientdata såväl som G5:s egen data.

Resultatindikatorer

När det gäller IT-säkerhet övervakar och spårar G5 incidenter som inträffar. Under året har inga väsentliga överträdelser registrerats. Väsentliga intrång i detta sammanhang är intrång där intern eller GDPR-skyddad data läcker. G5 mäter också finansiella nyckeltal som en del av sitt mål för ekonomisk hållbarhet. G5 har uppnått en CAGR på 25% under det senaste decenniet samtidigt som bolaget levererat ett positivt resultat under nio av tio år. G5 har inte satt upp några mål relaterade till den pågående konflikten i Ukraina och de stödjande insatser som görs.

3. Miljö

Identifierade nyckelområden
Koldioxidutsläpp

G5: s kärnverksamhet, utveckling av programvara som, genom hela värdekedjan, distribueras via digitala kanaler, innebär en begränsad miljöpåverkan. G5 har identifierat tre primära områden av utsläpp, daglig användning av utrustning av personalen, infrastruktur (servrar etc.) och resor.
Under 2023 har bolaget sagt upp majoriteten av sina kontor och har endast kvar ett fåtal mindre
kontor för administrativ personal. Eftersom den stora majoriteten av personalen arbetar hemifrån
är G5:s elförbrukning anpassad till den lokala energimixen och kommer att förbättras när otsvarande
länder minskar sina koldioxidutsläpp. G5 uppmuntrar användningen av hållbara energikällor där sådana finns. 
För gruppens infrastruktur består den i första hand av servrar. G5 använder externa leverantörer för majoriteten av sina servrar och motsvarande utrustning som behövs för verksamheten. Majoriteten av G5: s servrar är hos Amazon Web Services (AWS). Enligt AWS är deras infrastruktur 3,6 gånger mer energieffektiv än ett genomsnittligt datacenter och företaget har som mål att 100 % av sin energi ska komma från förnybara källor 2025. Där G5 har möjlighet att välja elleverantör väljer bolaget större, erkända, partners. Detta av två skäl, dels för att vissa avdelningar är beroende av pålitliga elleveranser, dels för att stora leverantörer i större omfattning redan bedriver ett eget hållbarhetsarbete. 
Då G5 är ett geografiskt mycket utspritt bolag, per balansdagen har bolaget kontor i elva länder påverkar bolaget miljön genom personalens resor. Bolaget strävar efter att, både med tanke på effekterna på miljön och ur ett kostnadsperspektiv, så långt som möjligt ersätta fysiskt resande med internetbaserad kommunikation, som exempelvis videokonferenser. Under 2023 arbetade de flesta anställda hemifrån medan resor ökade som en konsekvens av kriget i Ukraina. Där så är möjligt ska transportslag med minsta möjliga miljöpåverkan användas.

Hårdvara

Som ett företag inom teknikbranschen använder alla anställda datorhårdvara dagligen. Som för alla företag behöver hårdvaran bytas ut löpande. G5 strävar så långt det är möjligt efter att den utgångna och föråldrade utrustningen skickas för korrekt återvinning. De största volymerna i detta avseende skapas på företagets kontor i Ukraina, där de flesta anställda finns. Återvinning av hårdvara i Ukraina har inte varit en prioriterad fråga för företaget under året på grund av kriget. Då de övriga enheterna i G5 är små och relativt autonoma vad gäller administrativa frågor anpassas återvinningen till lokala förhållanden och krav. Från ledningsnivå finns minimikrav och riktlinjer utfärdade för arbetet.

Styrande policyer

G5 har antagit en resepolicy som inkluderar fokus på begränsade resor, en strikt godkännandeprocess för resor och riktlinjer för användning av transporttyper med minsta miljöpåverkan. För hårdvara har G5 policys som säkerställer att företaget optimerar användningen över tid och återanvänder utrustning så långt det är möjligt. G5 köper utrustning från välkända och marknadsledande varumärken.

Resultatindikatorer

G5 har inte upprättat några resultatindikatorer som regelbundet följs upp för att mäta
miljöpåverkan från dess verksamhet. Det noteras att G5 under 2023, på grund av kriget i Ukraina, har arbetat aktivt för att tillhandahålla el till både sina anställda och det civila samhället. Elproduktionen sker genom generatorer som har negativ inverkan på de CO2-utsläpp som företaget producerar, generatorer används dock bara de dagar då normal elförsörjning störs.

4. Mänskliga rättigheter

Genom sin verksamhet har G5 begränsad exponering för händelser som skulle kunna påverka en individs mänskliga rättigheter negativt. G5 verkar i länder där lagar förbjuder alla kränkningar av mänskliga rättigheter. G5:s produkter säljs globalt men anses inte heller ha någon skadlig inverkan. G5 har ingen specifik policy som styr området och inte heller några resultatindikatorer som regelbundet följs upp.
 

5. Antikorruption och mutor

G5 har nolltolerans mot mutor och korruption. Bolaget följer de uppförandestandarder som anges i tilllämpliga lagar och regler för bekämpning av mutor och antikorruption i de länder där vi är verksamma. Dessutom strävar G5 ständigt efter att hålla en hög standard för att skydda sina spelare från kortbedrägerier när de spelar våra spel, och vi följer all tillämplig lagstiftning.

Styrande policyer

G5:s styrelse har utfärdat en särskild policy som behandlar arbetet mot korruption och mutor, G5 Entertainment AB Anti-Corruption and Bribery Policy. Policyn ska säkerställa regelefterlevnad avseende principer mot mutor och korruption. Den gäller för samtliga medarbetare och leverantörer på alla marknader och även i relationerna med kunder och samarbetspartners. G5 har dedikerade resurser som bedömer och utvärderar alla inköp för att identifiera eventuella indikationer om korruption eller mutor. Om det finns misstankar om brott mot policyn genomförs omedelbart en intern undersökning, som vid behov kan kompletteras med en extern granskning, utförd av en oberoende aktör. Samtliga händelser rapporteras till bolagsledning och styrelse. G5:s CFO ansvarar för antikorruptionsarbetet.

Resultatindikatorer

Eftersom G5 har nolltolerans mot mutor och korruption, eskaleras alla rapporterade fall. Under
2023 har det inte förekommit några registrerade fall av mutor eller korruption.

Arbete mot FN:s hållbarhetsmål

I enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling har G5 valt ut fem huvudmål som anses vara anpassade till bolagets fokusområden:

3 - God hälsa och välbefinnande

Att säkerställa god hälsa och främja välbefinnandet för G5:s anställda är avgörande för G5:s hållbara utveckling. Även om en stor majoritet av de anställda fortsätter att arbeta hemifrån sedan pandemin 2020, ser G5 fortfarande till att alla anställda får en flexibel arbetsmodell och har en hälsosam och bra balans mellan arbete och privatliv så att de anställda kan prestera med sin fulla potential.

4 - Kvalitetsutbildning

Som en arbetsplats som uppmuntrar till personlig utveckling erbjuder G5 alla anställda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter genom digitala seminarier och webbaserade onlinekurser för att ge möjligheter att förbättra medarbetarnas kvalifikationer i det arbete de bedriver inom G5, och förstärka de färdigheter som är tillämpliga i deras arbete genom digitala seminarier och onlinekurser som tillhandahålls av företaget.

5 - Jämställdhet

G5 är ett jämställt och inkluderande företag och fortsätter att engagera sig i att säkerställa att arbetsmiljön är inkluderande. Eftersom vi har en större geografisk närvaro jämfört med 2021, fortsätter G5 att sträva efter att skapa en arbetsplats som är inkluderande och jämställd.

8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Med 961 anställda på 11 kontor globalt gör G5 ständigt en ansträngning för att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. För att uppnå detta främjar vi vår mångsidiga och trygga arbetsmiljö och främjar våra utbildnings- och utvecklingsmöjligheter så att medarbetarna får möjlighet att utvecklas och trivas inom företaget.

10 - Minskad ojämlikhet

G5:s kontinuerliga mål är att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. Med elva kontor har bolaget en policy med nolltolerans mot diskriminering och alla anställda har lika möjligheter att uppnå sin fulla potential. Genom att främja en kulturellt mångfaldig arbetsplats resulterar i en mer inkluderande arbetsmiljö, ökad kreativitet, ökat samarbete mellan medarbetare och i slutändan ett mer diversifierat inflytande i de spel vi skapar.