Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det organ där aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i centrala frågor, bland annat genom att anta resultaträkningen och balansräkningen, fördela bolagets vinst och förlust, ansätta styrelseledamöterna och verkställande direktören från ansvar, val av styrelse och revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. Kallelse till årsstämman eller en extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till andra extra bolagsstämmor ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Aktiebolag vars aktier handlas på en reglerad marknad måste alltid meddela aktieägarna om bolagsstämma genom ett tillkännagivande i Post- och Inrikes Tidningar (dvs. officiella tidningen) och genom att göra kallelsen tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt med utfärdandet av ett meddelande om närvaro ska företaget i minst en nationell dagstidning som anges i bolagsordningen meddela att meddelande om närvaro har ägt rum. Enligt bolagsordningen för G5 ska ett sådant meddelande göras i Svenska Dagbladet. Enligt koden ska ett företag också, så snart tidpunkt och plats för en bolagsstämma har beslutats, och vad gäller årsstämman senast i samband med rapport för tredje kvartalet lägga upp sådan information på bolagets webbplats tillsammans med information om sista dag för emissioner som ska lämnas av aktieägarna för att ingå i kallelsen till stämman.

Årsstämma 2024

G5:s ordinarie bolagsstämma 2024 kommer att äga rum den 12 juni, 2024 på Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Sveavägen 20, Stockholm, Sverige. 

Årsstämma 2023

G5:s ordinarie bolagsstämma 2023 ägde rum den 14 juni, 2023 på Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Sveavägen 20, Stockholm, Sverige. 

Extra bolagsstämma 2023

En extra bolagsstämma ägde rum den 16 februari, 2023 på Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Strandvägen 1, Stockholm, Sverige.  

Årsstämma 2022

G5:s ordinarie bolagsstämma 2022 ägde rum den 15 juni, 2022 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2022

En extra bolagsstämma hölls den 25 april, 2022 genom brevröstning.

Årsstämma 2021

G5:s ordinarie bolagsstämma 2021 utövades genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020: 198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor i företag och andra föreningar.

Årsstämma 2020

G5:s ordinarie bolagsstämma 2020 ägde rum den 8 juni, 2020 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2019

G5:s ordinarie bolagsstämma 2019 ägde rum den 8 maj, 2019 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2018

En extra bolagsstämma hölls den 7 november, 2018 i 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2018

G5:s ordinarie bolagsstämma 2018 ägde rum den 15 juni, 2018 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2017

G5:s ordinarie bolagsstämma 2017 ägde rum den 12 maj, 2017 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma hölls den 11 augusti, 2016 i 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2016

G5:s ordinarie bolagsstämma 2016 ägde rum den 11 augusti, 2016 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2015

G5:s ordinarie bolagsstämma 2015 ägde rum den 20 maj, 2015 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2014

G5:s ordinarie bolagsstämma 2014 ägde rum den 20 maj, 2014 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2014

En extra bolagsstämma hölls den 19 december, 2014 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2013

G5:s ordinarie bolagsstämma 2013 ägde rum den 19 juni, 2013 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2012

G5:s ordinarie bolagsstämma 2012 ägde rum den 19 juni, 2012 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2012

En extra bolagsstämma hölls den 31 oktober, 2012 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2011

G5:s ordinarie bolagsstämma 2011 ägde rum den 7 juni, 2011 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma hölls den 28 juli, 2011 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.

Årsstämma 2010

G5:s ordinarie bolagsstämma 2010 ägde rum den 1 juni, 2010 på Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige.