Styrelsen

Styrelsen för G5 är ansvarig för organisationen av företaget och för att övervaka ledningen av dess verksamhet och affärer. Styrelsen övervakar bolagets strategiska planering, dess verksamhet och de risker som den står inför i fullgörandet av sina uppgifter. Styrelsen ansvarar också för att implementera policyer och system som syftar till att öka ansvarsskyldigheten, säkerställa efterlevnad av lagar och med revisions- och redovisningsprinciper och säkerställa att affärsnormerna respekteras i alla länder där bolaget verkar samt att säkerställa integriteten i företagets interna kontroller, informations- och ekonomistyrningssystem. Styrelsen övervakar vidare bolagets strategi för bolagsstyrning, miljöfrågor och hållbar utveckling och väsentliga transaktioner utanför den ordinarie verksamheten. Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman efter nominering av valberedningen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Bolagets styrelse består idag av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamoten Vladislav Suglobov är också VD för bolaget och kan därför inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget och företagsledningen enligt koden. Styrelseledamoten Jeffery Rose är också juridisk rådgivare till företaget och får ersättning för de råd och tjänster som tillhandahålls och kan därför inte betraktas som oberoende i förhållande till bolaget. De återstående styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning för dess arbete och reglerna fastställs årligen.

Möt styrelsen

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgift är att förbereda styrelsens beslut i frågor som rör principer för ersättning och andra anställningsvillkor för G5:s vd och övriga befattningshavare, samt att bevaka och utvärdera program för rörlig ersättning för den verkställande ledningen, såväl pågående program, som sådana som har avslutats under året. Ersättningskommittén ska även övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman enligt lag är skyldig att fastställa, liksom de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.

  • Marcus Segal, ordförande
  • Petter Nylander

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka bolagets finansiella rapportering, och med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroller, interna revisioner och riskhantering, hålla sig informerad om revision av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och bistå i samband med förberedelser av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer och ersättning till revisorerna.

Revisionsutskott och styrelsen får regelbundet presentationer från bolagets revisor, vilket säkerställer att bolagets interna och externa rapporter uppfyller kraven för ett företag vars aktier är noterade på en reglerad marknad.

  • Sara Börsvik, ordförande
  • Petter Nylander
  • Johanna Fagrell Köhler