Intern Kontroll

Styrelsen ska se till att bolaget har adekvata interna kontroller och formaliserade rutiner för att säkerställa att godkända principer för finansiell rapportering och intern kontroll tillämpas. Ytterst är syftet att bolagets finansiella rapporter framställs i enlighet med lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för börsbolag. 

G5 Entertainment definierar intern kontroll som en process som styrs av styrelsen, företagsledningen och andra anställda. G5: s interna kontroll är utformad för att ge rimlig säkerhet i att G5 uppnår målet om målmedveten och effektiv drift samt tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för börsnoterade företag.