Bolagsstyrning

G5 är skyldig att följa de obligatoriska reglerna för bolagsstyrning som ingår i aktiebolagslagen (2005: 551) och Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter. Dessutom följer G5 den svenska koden för bolagsstyrning ("koden") som är tillämplig på alla svenska företag vars aktier är noterade på reglerad marknad såsom Nasdaq Stockholm. Koden anger normer för god bolagsstyrning på en högre och mer detaljerad nivå än den lagstadgade förordningen. De enskilda normerna i koden är inte obligatoriska och företag kan avvika från dem. I händelse av avvikelse måste företaget rapportera sådan avvikelse i sin bolagsstyrningsrapport, beskriva företagets egen lösning och förklara orsaken till avvikelsen (principen "följ eller förklara").