maj 05, 2022 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2022

”Trots kriget och tack vare vårt fantastiska team, påverkades verksamheten relativt lite under första kvartalet. Rapporterat rörelseresultat uppgick till 53,6 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 16,1 procent. Justerat för merkostnaderna skulle rörelsemarginalen uppgått till 20,5 procent,” säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. ” Tillväxten och den högre lönsamheten för egenutvecklade spel driver på en förändring i intäktsmixen mellan de spel vi äger och de som är licensierade, vilket bidrog till att öka marginalerna. Trenden fortsatte under Q1 med G5:s egna spel, som svarade för 70,5 procent av intäkterna. jämfört med 63,5 procent ett år tidigare, och vår nya generation av spel, de som släppts sedan 2019, svarade för 55,9 procent av intäkterna för första kvartalet 2022, jämfört med 43,3 procent föregående år. Det sistnämnda innebar ett språng uppåt med 19 procent på årsbasis, räknat i USD. Sammantaget, och med tanke på omständigheterna, levererade G5: s team, särskilt i Ukraina, ett fantastiskt resultat för kvartalet och förtjänar allt beröm. Med ett team som detta är jag säker på att vi kan ta oss igenom de svåra tiderna tillsammans och komma ut ännu starkare, samtidigt som vi levererar på företagets strategi.

januari - mars 2022

  • Intäkter för perioden var 333,1 (326,6) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2021. Mätt i USD minskade intäkterna med 8 procent jämfört med föregående år.
  • Bruttomarginalen ökade till 67 (59) procent eftersom en större andel av intäkterna kommer från egna spel och lägre butiksavgifter, främst från Microsoft.
  • Kostnaderna har påverkats av extraordinära kostnader relaterade till kriget i Ukraina uppgående till 15 Mkr (0). För ytterligare information om hur de extraordinära kostnaderna har påverkat perioden, se ytterligare information i interimsrapporten.
  • Rörelseresultatet för perioden var 53,6 (59,9) MSEK justerat för extraordinära kostnader uppgick EBIT till 67,9 MSEK (59,9), en ökning med 15% och motsvarande en EBIT-marginal på 20,5% (18,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 49,9 (53,8) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,91 (6,26) SEK. Justerat för extraordinära poster uppgick resultat per aktie till 7,48 (6,26) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 36,5 (62,2) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 6,2 miljoner, en minskning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, var detsamma jämfört med samma period 2021. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 188,6 tusen, en minskning med 8 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 62,1 USD, en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 07:31 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115