Valberedning

Principerna för tillsättandet av en valberedning för bolaget har varit desamma sedan 2017 som antagits av årsstämman för varje påföljande år. 

Valberedningen ska bestå av företrädare för de fem (5) största aktieägarna per den 31 augusti. Om en av de fem (5) största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant ska den sjätte största aktieägaren uppmanas att utse en representant etc.

Bolagets styrelseordförande ansvarar för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med förfarandet som beskrivs nedan. Styrelsens ordförande ansvarar också för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter har utsetts, till sitt första möte. Valberedningen ska utse en ordförande i kommittén. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i kommittén, ska få en skriftlig begäran från styrelseordföranden i bolaget där de uppmanas att utse en representant i kommittén, och de största aktieägarna ska lämna sitt svar , oavsett om aktieägaren vill utse en representant eller inte i kommittén, senast sju dagar från den dag då begäran skickades till aktieägaren. Svaret från de större aktieägarna ska vara: i) villkorslöst (dvs att godkännandet av uppdraget kanske inte är villkorat av att vissa villkor, händelser eller liknande uppfylls), ii) slutgiltigt och bindande, och iii) oåterkalleligt (dvs. en aktieägare som beslutar att inte utse en företrädare får inte ändra ett sådant beslut senare även om ändringen görs innan kommittémedlemmarna tillkännages på marknaden). Om svaret inte ges inom den tidsfrist som anges ovan, ska aktieägaren anses ha villkorslöst och oåterkalleligt beslutat att inte utse någon representant i kommittén, och ett svar som innehåller ett villkor ska också behandlas som ett beslut att inte utse någon representant. Om a) en aktieägare svarar att den inte vill utse någon representant, b) ger ett villkorat svar; eller c) efter utgången av ovanstående tidsfrist har sådan aktieägare villkorslöst och oåterkalleligt därigenom avstått från sin rätt att utse en representant i kommittén, och styrelsens ordförande ska därefter kontakta den sjätte största aktieägaren och så vidare tillämpa samma förfarande att utse en representant enligt ovan. Förfrågningar och svar som lämnas i enlighet med ovanstående ska göras skriftligt (ett e-postmeddelande anses vara skriftligt) och ska behållas på rätt sätt, och styrelsen för G5 ska genom styrelsens ordförande få en kopia av dokumenten. Om en begäran skickas med vanlig post kommer den registrerade adressen till aktieägaren i Euroclear att användas.

Valberedningens mandatperiod löper tills en ny kommitté utses. Företaget ansvarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Valberedningens ledamöter får ingen ersättning från bolaget.

Valberedningens uppgift ska omfatta utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete och för årsstämman lägga fram ett förslag för:

  • ordförande för årsstämman
  • styrelseordförande och styrelseordförande
  • arvode för styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
  • i förekommande fall utnämning av registerrevisorföretag och arvode för revisorn, och
  • principerna för hur ledamöter i valberedningen ska utses

Om en ledamot i valberedningen avgår innan valberedningens arbete är slutfört, ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ha rätt att utse en suppleant i enlighet med ovan angivna meddelande- och svarsförfaranden och tidsfrister, inklusive utan begränsning rimlig tid begränsningar, oåterkalleliga och ovillkorliga svar och sådana andra rimliga förfaranden som kommitténs ordförande kan besluta. Meddelande ska ges och register ska förvaras enligt vad som anges ovan.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning, från tid till annan, gälla för valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2024

  • Jonas Ingvarsson (representerar Wide Development Limited)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
  • Jan Andersson (representerar Swedbank Robur)
  • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)