Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för ett företag vars aktier är noterade på en reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt årsredovisningslagen (1995: 1554). Bolagsstyrningsrapporten finns i årsredovisningen för företaget.

Årsredovisning 2022